Utredningar m.m.

Utredningar m.m. för de senaste 2 åren. Tidigare utredningar m.m. från 1974 och framåt, återfinns på medlemswebben.


Datum Mottagare Rubrik
2021-11-15 Finansinspektionen Hemställan: Beslutsordning för det kontracykliska buffertvärdet
2021-09-27 Justisdepartementet Remissvar: EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv
2021-07-15 Finansdepartementet Remissvar: Ett moderniserat konsumentkydd
2021-07-15 Justitiedepartementet Remissvar: Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
2021-07-09 Finansinspektionen Remissvar: Upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2021-06-18 Finansdepartementet Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut
2021-06-04 Justitiedepartementet Remissyttrande: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)
2021-05-24 Justitiedepartementet Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)
2021-05-21 Finansdepartementet Remissvar - Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
2021-05-11 Finansdepartementet Promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
2021-05-10 Justitiedepartementet Remissvar: EU kommissionens förslag om nytt direktiv om hållbarhetsrapportering
2021-05-06 Riksgälden Remissyttrande: Ändrade föreskrifter om resolution
2021-05-05 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Remiss av förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
2021-04-30 Finansdepartementet Remissyttrande: Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter
2021-04-29 Finansdepartementet Remissyttrande: Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021-04-26 Infrastrukturdepartementet Remissvar: Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.
2021-04-01 Finansdepartementet och Justitiedepartementet Hemställan om undantag i skattesekretessen och offentlighets- och sekretesslagen för kreditgivningsändmål för att motverka överskuldsättning
2021-04-01 Finansdepartementet Remissyttrande: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - angående absolut preskription för konsumentfordringar
2021-03-23 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Avgifter hos Finansinspektionen
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
2021-03-12 Finansinspektionen (FI) Remissvar - övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker
2021-02-24 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag
2021-02-23 Skatteverket Föreskrifter om konto- och värdefackssystem
2021-01-26 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Justerad beräkning av bilförmån
2020-12-21 Finansdepartementet Remissvar: Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen
2020-12-11 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
2020-12-09 Finansdepartementet Remissvar: Ev. uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
2020-12-01 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag nya avgifter hos Finansinspektionen
2020-11-30 Finansdepartementet Remissvar: Betänkande - En ny mervärdesskattelag - SOU 2020:31
2020-11-17 Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet Hemställan ang. Ersättning m.m. enligt förfogandelagan vid uttag av fordon som leasas eller köpts på avbetalning
2020-11-12 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-12 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-11 Justitiedepartementet Remissvar: Betänkandet SOU 2020:51 - En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal
2020-11-06 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket
2020-10-27 Miljödepartementet Remissyttrande: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (FF och SBF)
2020-10-27 IASB Remissvar: IASB request for information on IFRS for SMEs: Comprehensive Review of the IFRS for SMEs
2020-10-23 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI föreslår nya kapitalkrav för svenska banker till följd av bankpaketet
2020-09-14 Riksgälden Remissvar: Remisspromemoria - ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2020-09-11 Riksgälden Remissvar: Riksgälden föreslår reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften
2020-08-31 Finansinspektionen (FI) Remissvar: FI föreslår ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret
2020-08-25 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till nya och ändrade avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
2020-07-29 Finansdepartementet Remissvar: Utkast till lagrådsremiss - Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
2020-07-24 Justitiedepartementet Remissvar: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
2020-07-14 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian "Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor"
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
2020-05-13 Justitiedepartementet Remissvar: Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
2020-05-13 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
2020-04-24 Finansdepartementet Remissvar: betänkandet Sverige och Bankunionen (SOU 2019:52)
2020-04-23 Justitiedepartementet Remissvar: Konkursförfarandet (DS 2019:31)
2020-04-06 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl
2020-03-31 Finansinspektionen (FI) Remissvar: FI:s förslag till pelare 2-metod för bedömning av återflödsrisker vid värdepapperisering
2020-03-23 Finansinspektionen (FI) Avgifter hos Finansinspektionen
2020-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Betänkandet EUs bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)
2020-03-17 Finansdepartementet Remisssvar: Betänkanden en ny riksbankslag (SOU 2019:46)
2020-03-17 Justitiedepartementet Remissvar: En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) - Betänkande av Terroristbrottsutredningen
2020-02-20 Trafikutskottets ledamöter, Sveriges Riksdag Hemställan ang. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Prop. 2019/20:67
2020-02-18 Finansutskottet Hemställan ang prop. 2019/20:79 "Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online"
2020-02-14 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution
2020-02-13 Sveriges Riksbank Remissvar - förslag till ändringar i riksbankslagen
2020-01-28 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningmarknaden
2019-12-20 Finansdepartementet Remiss "Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandragande för att motverka omvända hybrida missmatchningar"
2019-12-20 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande - FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter
2019-11-05 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).
2019-10-25 Konsumentverket (KoV) Remissyttrande: Konsumentverkets förslag till allmänna råd om konsumentkrediter
2019-10-20 Justitiedepartementet Remissvar: Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-10-14 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
2019-09-30 The European Banking Authority (EBA) Response to EBA Consultation Paper on Draft Guidelines on loan origination and monitoring
2019-09-27 Finansdepartementet Remissyttrande: Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls
2019-09-20 Arbetsmarknadsdepartementet Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)
2019-09-18 Finansdepartementet Promemorian Finansiella företagsuppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor.
2019-08-30 Justitiedepartementet Betänkandetet Ett säkert statligt ID-kort med E-legitimation
2019-06-28 Näringsdepartementet Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider
2019-06-14 Finansdepartementet Remissyttrande. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)
2019-05-10 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian ”Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
2019-04-26 Justitiedepartementet Remissyttrande: Promemorian "Tydligare regler vid konsumentavtal" Ds 2019:3
2019-04-23 Finansdepartementet Remissyttrande: remiss av betänkandet "Rapporteringspliktiga arrangemang -ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)".
2019-04-10 Finansdepartementet Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall
2019-04-10 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten
2019-04-08 Finansdepartementet Remisssvar: promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-04-08 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-04-01 Konsumentverket (KoV) Remiss: Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares uppysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter
2019-03-22 Finansinspektionen (FI) Förslag till ändrade föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas