Om Finansbolagen

FF-Finansbolagen

Finansbolagens Förening bildades år 1960 och är en branschorganisation för finans­bolag.

Finansbolag är företag som bedriver finansieringsrörelse som kreditmarknadsföretag eller bank, finansiellt institut, konsumentkreditinstitut eller företag med annan finansiell verksamhet.

 

Föreningens medlemmar är företag som bedriver finansierings­verksamhet, antingen med Finansinspek­tionens tillstånd eller med anmälningsskyldighet eller utan krav på tillstånd /anmälan.

 

De finansbolag som har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse har rätt att finansiera sin verksamhet med inlåning från allmänheten.

 

Finansbolagen erbjuder sina finanstjänster direkt eller indirekt, t ex genom leverantör, och kom­binerar ofta finansiering med rådgivning eller administrativ service. De huvudsakliga finanstjänsterna är leasing, av­betalning och factoring (fakturabelåning eller fakturaköp)/betalningsförmedling, lån och kontokortskrediter.

 

Med avseende på ägarförhållande, storlek och inriktning råder skilda förhållanden mellan olika medlems­företag. Det finns exempelvis både välkända privatägda företag och industriägda företag. Bland de senare återfinns flera av fordonstillverkarnas finansbolag.

  

Föreningens arbete bedrivs genom två juridiska personer:

   

 Finansbolagens Förening samlar branschen och verkar för en sund utveckling av etiska regler för medlemsföretagen. Föreningen är ideell och bedriver inte affärsverksamhet.

 

Finansbolagens Service – FF AB, som bedrivs utan vinstsyfte, har till föremål för sin verk­samhet att tillhandahålla medlemmar och associerade olika tjänster genom att arbeta med utredningar samt bedriva informations­verksamhet i juridiska, ekonomiska och andra frågor av betydelse för medlemmar­na i deras yrkesutövning. FF/Finansbolagen används nedan som beteckning för de båda verksamheterna.

Som associerad till FF kan även anslutas företag, som utan att bedriva finansieringsverksamhet, har intresse av att följa information och debatt på området. Som associerad kan även anslutas säljfinansavdelning.

Ansökningar behandlas av föreningens styrelse. Varje medlem erlägger avgifter till föreningen respektive servicebolaget. Associerad erlägger avgift till servicebolaget.

 

Goda seder
FF utarbetar vid behov regler om god sed i finansbolag. Härigenom fungerar medlemsföretagen och föreningen för omvärlden som normgivare beträffande finansieringstjänster.

Kontakter med lagstiftare, myndigheter och näringsliv
FF är en etablerad remissinstans i förekommande lagstiftningsfrågor och är återkommande representerad i statliga utredningar på kreditmarknadsområdet.

FF har fortlöpande möten och kontakter med departementet, myndigheter och andra intressentgrupper och medverkar i bl.a. Allmänna Reklamationsnämnden.

 

Medverkan sker vidare med ICC (Internationella Handelskammaren), Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - NDM, Näringslivets Nämnd för Regelgranskning - NNR, Insolvensrättsligt Forum, Eurofinans och Leaseurope. Samarbete förekommer även med andra näringslivsorganisationer.

 

Information

FF sammanställer och sänder regelbundet ut information angående bl.a. de viktigaste aspekterna på finansieringsverksamhet, om regelverk och kommentarer, utvecklingstendenser, råd och anvisningar. FF informerar fortlöpande genom sin hemsida samt utger olika publikationer.  

 

FF anordnar även seminarier/utbildningar i aktuella ämnen.

 

Genom dessa möten samt på annat sätt beaktar FF medlemmarnas synpunkter gentemot FF:s intressentgrupper.

 

Möten och medlemskontakter

Regelbundna möten som hålls i FF är: 

·       årsmöte/årsstämma

·       informationsmöten 

·       styrelsemöten 

·       arbetsgruppsmöten

 

Genom dessa möten samt på annat sätt beaktar FF medlemmarnas synpunkter gentemot FF:s intressentgrupper.

  

  

Om medlemskap