Arbetsgrupper

En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper med representanter från medlemsföretagen. Följande arbetsgrupper bereder frågor och bistår styrelsen i dess arbete:

 

Arbetsgruppen för Compliance, Risk och Kapitalkrav
Gruppen ska behandla praktisk tillämpning av regelverk rörande compliance, risk och  kapitaltäcknings- och likviditetskravsfrågor samt hanteringsfrågor och processer inom compliance, riskhantering och kapitaltäckning.

 

Arbetsgruppen för regelverk och juridik          
Övergripande regelverksfrågor, remissyttranden i ärenden som remitterats från riksdag, regeringskansliet, myndigheter, domstolar och de europeiska organisationerna, information om nya regelverk och regelverksförändringar. Under arbetsgruppens ämnesområde faller bl.a. allmänna rörelseregler (LBF m m), kreditsäkerhetsfrågor, driftsregler (dataskydd, sekretess), konsumentkreditfrågor, sakrätt, obeståndsfrågor och skuldsanering, associationsrättliga frågor, redovisning, revision, skatt/moms.

 

Arbetsgruppen för fordonsfrågor
Fordonsrelaterade frågor med anknytning till finansiering. Kommittén har till uppgift att bevaka de fordonsfinansierande medlemsföretagens intresse hos lagstiftare och myndigheter bl.a. i vad gäller leasing, avbetalning och bedrägerier.
 
Under Arbetsgruppen för fordonsfrågor hanteras även Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor. Denna grupp är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för atat förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen besår av företrädare födr de fordonsfinansierande företagen, försäkrngsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna i Sverige). Till bruppen har även knutits företrädare födr polisen/interpol. Samråd sker också med Åklagarmyndigheten, Transportstyrelse, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. 

 

Möten och arbetsgrupper – ad hoc
Utöver arbetsgrupperna med fortlöpande, återkommande sammanträden och verksamhet, hanteras vid behov aktuella frågor genom särskilda informationsmöten och sammanträden ad hoc. Exempelvis deltar Finansbolagen i möten med SIMPT (Svenska Institutet mot Penningtvätt) som startades 2016.